Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Myslivecké sdružení

Myslivecká společnost v Ledcích byla ustavena na schůzi konané 19. 12. 1950 v místním pohostinství u Potočků. Bylo přítomno osm členů společnosti, kteří byli držiteli loveckých lístků. Pak byly provedeny volby:
J. Černý - hospodář
V. Doležal - předseda
V. Pinkas - místopředseda
J. Ježek - jednatel
K. Mrázek - pokladník
K. Lankaš - rev. účtu
V. Šesták - rev. účtu
J. Lankaš - člen


Po podepsání stanov i příslušných úředních dokladů byly tyto odeslány národnímu výboru v Dobrušce. Dne 3. 8. 1951 přišlo vyrozumění, že myslivecká společnost je správně ustavena, a proto byla schválena. Propachtování honitby bylo provedeno dodatečně ve schůzi konané 15. 1. 1952.


Honební společenstvo v Ledcích pronajalo honitbu v katastru obce ve výměře 435 ha myslivecké společnosti v Ledcích na devět let za 1 000 Kč ročně. Tento obnos byl pokladníkem honební společnosti ihned předán.


Honitba rozléhající se v katastru obce Ledce měla celkovou výměru 435 ha. Z toho bylo: 381 ha orné pole, 11 ha luk, 29 ha lesa, 5 ha pastvin a 1 ha vody. V honitbě byla chována jak zvěř nízká, tak i vysoká. Ze zvěře nízké to byla koroptev, bažant, zajíc a králík. Z vysoké to byla zvěř srnčí. Kromě toho také sluka, divoký holub a divoká kachna. Ze škodné káně lesní i rousné, jestřáb, krahulík, poštolka, ostříž a lasice, hranostaj, tchoř, někdy i liška.V celé honitbě byl prováděn lov užitkové zvěře podle platných předpisů. Postavením srnčích jeslí, bažantích a koroptvích zásypů, krmením zvěře a odstřelem škodné starali se myslivci, aby jejich honitba byla jednou z nejlepších v kraji.


Ze zápisu z výroční schůze 30. 3. 1961 se dozvídáme, že ve výboru byli tito myslivci:
J. Černý - hospodář
J. Novák - jednatel
V. Pinkas - místopředseda
J. Ježek - jednatel
F. Baše - pokladník
V. Šesták - rev. účtu
V. Doležal - rev. účtu
J. Šesták - referent
M. Preclík - člen


15. 4. 1962 se konala mimořádná schůze MS Ledce a Vysoký Újezd. Bylo jednáno o možnosti sloučení obou honiteb. Celý rok se vyřizovaly potřebné dokumenty. Ustavující schůze byla svolána na 7. 12. 1962. Tím nastala nová éra a změna celkové koncepce provozu myslivosti. V důsledku tlaku nadřízených orgánů byla do vznikajícího celku přičleněna ještě honitba MS Jílovice a vytvořen tak celek o výměře 1 150 ha. Na ustavující schůzi byl přijat návrh na název „Myslivecké sdružení Dědina Ledce“.


V průběhu dalších let ukázala se prospěšnost sloučení honiteb do větších celků. Přes počáteční nedostatky bylo v nastalém desetiletí dosaženo vynikajících výsledků v odchovu bažantů u Potočků v Klášteře. Ročně se vypouštělo až 1 000 kusů bažantů. Po pěti letech společného hospodaření činil odlov v roce 1967 1 200 bažantů, dále 750 zajíců a 40 kusů srnčí zvěře. Produkce zvěřiny na hektar honební plochy byla 3,5 kg. Těmito výsledky patřilo MS k předním celkům na okrese Rychnov nad Kněžnou.


Na počátku osmdesátých let dochází vlivem změn hospodaření na velkých zemědělských celcích k poklesu produkce zvěře. Na konci tohoto období klesla produkce o 85%. Mnozí členové, zvláště z Jílovice, ale i další, byli nespokojeni. Ale nejen to. Mocní tehdejší doby ve spojení s nespokojenci dosáhli rozkolu ve sdružení a nakonec se jim to podařilo. Celá honitba Jílovice a Vysokého Újezdu, část honitby Kláštera a Ledce byla připojena k honitbě Jeníkovice, zbytek Kláštera a Ledce připadl MS „Horka Bolehošť“. Tak skončilo po dvaceti letech MS Dědina Ledce. Éra působnosti je v paměti myslivců zapsána nezapomenutelnými vzpomínkami. Vzhledem k dobrému stavu zvěře byly v tomto období uspořádány poplatkové lovy, kterých se zúčastnili lovci z Francie. Tyto lovy byly jak po stránce společenské, tak ekonomické, kladně hodnoceny. O spokojenosti hostů nejlépe hovoří děkovný dopis a obšírné hodnocení loveckých zážitků, které jsou k nahlédnutí v sále pohostinství.


Jak již bylo zmíněno, od roku 1982 se začala psát nová éra myslivosti naší oblasti. MS „Horka“ Bolehošť hospodařilo na katastrech obcí Klášter, Ledce, Městec, Očelice, Bolehošť, Křivice. V tomto sdružení působilo přibližně třicet osm až čtyřicet členů, tak jak se to průběžně dle zájmu jednotlivců měnilo. V osmdesátých i devadesátých letech přes nekonečnou snahu většiny aktivních myslivců se stále více snižovaly stavy drobné zvěře, bažantů a hlavně zajíců. U bažanta začal intenzivní odchov, kde zpočátku byly dosahovány dobré výsledky při vypouštění do volné přírody, později se ale dařilo čím dál méně, a posléze i z ekonomických důvodů bylo nutno tuto činnost opustit.


S odstupem času můžeme nazývat léta 1965 - 1969 jako francouzskou mysliveckou éru, léta 1986 - 1990 byla érou německou. V tomto období velice dobře fungovala družba našich nimrodů s myslivci z tehdejší NDR. Němečtí kolegové u nás lovili bažanty, my jsme jezdili na Rujánu na lov divokých hus, kdy se postupně zúčastnilo celkem dvacet našich členů.


V těchto letech se v nezvyklé míře začala v našem revíru objevovat a posléze lovit černá zvěř. Ulovení divočáka v padesátých letech bylo určitou senzací, v devadesátých letech bylo běžné, i když co je v myslivosti samozřejmostí.


Poslední roky se vyznačovaly úspěšným polodivokým odchovem i odlovem kachny březňačky. Několik členů sdružení bylo iniciátory výstavby nového rybníka Chrástná, kde se podařilo vytvořit přirozený a velmi pěkný koutek přírody.


Éra MS Horka Bolehošť skončila začátkem roku 2003, kdy se toto sdružení rozdělilo na dva samostatné spolky MS Bolehošť a MS Očelice.


Část příběhů ze života těchto mysliveckých spolků je zachycen v knihách Ozvěny z Hubertova revíru a Toulky zelenými příběhy autora Zdeňka Hrušky.