Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Obec Ledce2. Důvod a způsob založení

Obec Ledce (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).3. Organizační struktura

Více informací naleznete pod následujícím odkazem.4. Kontaktní spojení

Více informací naleznete pod následujícím odkazem.5. Případné platby můžete poukázat

Více informací naleznete pod následujícím odkazem.6. IČO

Více informací naleznete pod následujícím odkazem.7. DIČO

Více informací naleznete pod následujícím odkazem.8. Rozpočet

Monitor - aplikace MF, která umožňuje přístup k účetním a rozpočtovým informacím z CSÚIS. Diky ní lze procházet rozpočet a výkazy dle jejich částí a roků. Aplikace je dostupná pod tímto odkazem.


9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Ledce zveřejňuje informace následujícími způsoby:
 • na úřední desce – u autobusové zastávky
 • na internetové úřední desce na adrese:www.ledce.cz/front.uredni-deska/
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:
 • Ústně
  • osobně na Obecním úřadě v Ledcích v úředních dnech a v úředních hodinách
  • telefonicky na tel. č.: 494 627 129
 • Písemně
  • na adrese: Obecní úřad Ledce, Ledce 77, 517 71 České Meziříčí
 • Elektronickou poštou
  • e-mail: obec@ledce.cz(v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:


 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně. Písemně na adresu: Obecní úřad Ledce, Ledce 77, 517 71 České Meziříčí Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou. E-mail: obec@ledce.cz


Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.


Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.


Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.


Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé
 • komu je určena
 • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost
 • musí být srozumitelná
 • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 • nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.


Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

 • písemně
 • nahlédnutím do spisu
 • pořízením kopie
 • na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.11. Opravné prostředky12. Formuláře

Formuláře elektronické podatelny13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací14. Nejdůležitější předpisy15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Stáhnout sazebník

16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999Sb.

Výroční zpráva 2019 - zákon 106199 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2018 - zákon 106199 Sb. o svobodném přístupu k informacím

17. Seznam organizací.