Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

Historie a současnost

První písemná zmínka se datuje od roku 1450 v souvislosti s kruhovou vodní tvrzí. Avšak přítomnost člověka, jak potvrzují nálezy kamenných nástrojů, lze doložit již v dobách starších. Ke stabilnímu osídlení prvními zemědělci dochází v době kamenné (asi 5800 let př. n. l. ). Významnou podmínkou pro založení osady byla blízkost zdroje vody, využití sprašové návěje jako vhodné půdy k zemědělství, ke stavbě obydlí a pro výrobu keramických nádob a nástrojů. Ve středověku hrály významnou roli zemské stezky. Poblíž Kláštera n. D. vedla takzvaná „Bystřická stezka“ od Hradce Králové do Deštného a odtud do kladské Nisy.


V přemyslovských dobách v této lesnaté krajině probíhala pod vlivem tehdejšího centra, hradu Opočno (1068), kolonizace. Kromě světské probíhala i kolonizace církevní, na níž se podílel cisterciácký klášter Svaté Pole, jenž dostal jméno podle hlíny přivezené ze svaté země. Myšlenka založení kláštera vzešla zřejmě od pánů dobrušských a podle posledních poznatků se nejspíše datuje do druhé poloviny 13. století. V přesném určení tohoto data se různé zdroje rozcházejí. V listopadu 1420 byl klášter vypálen královéhradeckými orebity pod vedením Aleše Vřešťovského z Rýzemburka. V dalších letech změnilo bývalé cisterciácké opatství několikrát majitele a až po roce 1499 bylo připojeno k panství opočenskému.


Kostelík sv. Jana Křtitele v Klášteře n. D. (16. st. ), jehož nynější podoba je výsledkem přestavby z roku 1844, zřejmě stojí v místech zaniklého konventu.


Kostelík sv. Jana Křtitele v Klášteře n. Dědinou

Území ledecké patřilo údajně ke klášteru Svaté Pole. Ledecká tvrz vznikla pravděpodobně již ve 14. století, ačkoliv se poprvé připomíná s první zprávou o vsi teprve v roce 1450, kdy ji držel Oldřich Červenka z Ledec. Roku 1454 odešel do Polska a vstoupil do služeb řádu německých rytířů. Nepřítomnost Oldřicha Červenky zřejmě využil některý z přivrženců Jana Koldy mladšího ze Žampachu a na Náchodě a tvrze se zmocnil. Další tři desetiletí nejsou o Ledcích žádné zprávy. Teprve roku 1482 se objevuje na ledecké tvrzi Daniel Šárovec ze Šárova, není však známo, jakým způsobem ji získal. Po něm zdědili Ledce jeho synové Petr a Jan.


Tvrz Daniela Šárovce ze Šárova

Šárovci ze Šárova zřejmě postavili gotický kostel sv. Máří Magdalény, jež tvoří dnes významnou památku obce. V roce 1612 prodal Jan Václav Šárovec tvrze Srub, Stránku a Dolní Polánky opočenskému panství, které vlastnil rod Trčků. Jan Rudolf Trčka nechal roku 1614 kostel opravit a částečně přestavět. Následně bylo trčkovské panství zkonfiskováno a opočenskou část panství získal roku 1635 Rudolf Colloredo.


Gotický kostel sv. Máří Magdalény

Ledecká tvrz stála po pravé straně dnešní silnice od Opočna u bývalého panského dvora. Byla to kruhová vodní tvrz, jejíž příkop byl napuštěn vodou z řeky Dědiny, která dříve tekla těsně u tvrziště a tvořila součást opevnění. Jako první rychtář obce je uváděn Jan Mrázek z Oujezdce. Úřadoval od roku 1780.


V roce 1785 byl krátce po vydání tolerančního patentu při cestě z Kláštera n. D. do Městce vystavěn empírový evangelický kostel, který slouží doposud.


Evangelický kostel v Klášteře n. Dědinou

Roku 1835 byl při ledeckém dvoře zahájen provoz prvního cukrovaru ve východních Čechách. Cukrová řepa se zde zpracovávala až do roku 1870.


Curkovar

Roku 1840 měla obec dvě osady, Újezdec a Stránku. V Ledcích bylo celkem šedesát čísel popisných.


Dvoutřídní škola v Klášteře n. D. byla postavena roku 1860. Svému účelu sloužila až do roku 1977 (od roku 1999 je zde chráněné bydlení klientek Ústavu sociální péče Opočno).


Bývalá škola v Klášteře n. Dědinou

Roku 1864 byly ústavou povoleny volby. Prvním starostou byl Jan Franc z Oujezdce. Téhož roku byl v Klášteře n. D. řídícím učitelem Františkem Černohorským založen zpěvácký spolek Bohuslav, o několik let později (1888) založil nadaci pro chudé žáky evangelické školy.


I společenský život v Ledcích byl velmi bohatý. Roku 1883 zahájilo v Ledcích svoji činnost ochotnické divadlo a téhož roku sehrálo čtyři představení. V roce 1892 byl založen Sbor dobrovolných hasičů a Sokol.


Sbor dobrovolných hasičů

Za první světové války, v letech 1914 – 1918, narukovalo osmdesát mužů. Z nich deset padlo, čtyři přešli do legií a tři se vrátili jako invalidní.


V roce 1920 zasáhly Ledce dvě katastrofy, vypukla rozsáhlá epidemie slintavky a kulhavky a též červenky, v květnu při průtrži mračen zahynuly dvě děti při návratu ze školy z Vysokého Újezda.


Na jaře roku 1925 bylo nynější hřiště osázeno lipami a kaštany.


Dne 14. června 1931 byl v Ledcích pořádán Sokolský okrskový slet, při němž vyhořel ledecký dvůr. Uhořeli dva koně, kteří přivezli děti ze Skalky.


V roce 1954 došlo k výstavbě nového mostu přes řeku Dědinu a výsadbě třešňové aleje.


Most přes řeku Dědinu

Dne 1. října 1956 bylo založeno JZD Ledce, které hospodařilo až do roku 1975, kdy se slučuje s JZD Bolehošť, Očelice, Křivice. Neslo název JZD „Vítězný únor“, mělo sídlo v Bolehošti (dnes Agrospol, a.s.).


Roku 1956 začala jezdit pravidelná autobusová linka Deštné v Orlických horách – Hradec Králové. Také byl v obci Ledce zaveden místní rozhlas.


V roce 1960 došlo ke sloučení obcí Ledce a Klášter n. D. Důvody byly: malá vzdálenost, společná škola, spořitelna, autobusové spojení. Tyto změny zapadaly do připravovaného nového územního rozdělení ve snaze nabýt pokud možno větších celků, což se jevilo z ekonomického hlediska výhodné. Za předsedu MNV byl zvolen Ladislav Tobiáš. V tomto období byla například vybudována samoobsluha (1962), postavena bytovka (1962), provedena regulace řeky Dědiny (1966/1967). V roce 1970 se předsedou MNV stává Miroslav Preclík. Za jeho působení v úřadě byla například vybudována požární nádrž (1977), prodejna potravin, kancelář MNV a klubovna (1985). Postavením požární nádrže začala éra Ledecké lávky.


Regulace řeky Dědiny (1966/1967)

Samoobsluha (1962)

V roce 1990 byl v prvních svobodných volbách zvolen starostou ing. Pavel Havlíček. Pod jeho vedením se obec dočkala vodovodu (1997), plynofikace (1999), celková rekonstrukce středu obce a přilehlých komunikací (2001).


Rok 1998 byl ve znamení velké povodně, která zasáhla naší obec 23. a 24. července, kdy více než deset hodin nepřetržitě bouřilo a pršelo. Nejdříve ve čtvrtek (23.7.) v brzkých ranních hodinách byla zaplavena horní část obce, tzv.“Hořejší konec“, domy, sklepy a zahrady domů u Chropotínského potoka a stánek u koupaliště. Sbor dobrovolných hasičů začal s čerpáním vody ze sklepů a s nejnutnějším úklidem. Odpoledne se zdálo, že nejhorší mají lidé již za sebou. V podvečerních hodinách se ovšem začala nebezpečně plnit řeka Dědina. Každý sledoval s napětím, jak vysoko voda půjde. Nikdo však nevěřil tomu, co nás nakonec potkalo. Večer po dvacáté hodině voda stoupala již obrovskou rychlostí. Lidé stěhovali zařízení domů do vyšších pater nebo jej odváželi. Mnoho času nezbývalo. Voda natékala a natékala… Po dvaadvacáté hodině musel být vypnut elektrický proud, postupně bylo v obytných prostorách zatopeno šestnáct domů. Voda pomalu stoupala až do rána. Okolo třetí hodiny ranní (pátek 24.7.) byli lidé po výzvě hasičského záchranného sboru nuceni opustit své domy a prožít noc venku u obecního úřadu nebo v hasičském autě V3S.


Povodeň (1998)

Ráno voda kulminovala a zastavila se až u hlavní silnice. Páteční ráno 24. 7. 1998 bylo nejděsivějším ránem za mnoho let. Všichni si v té hrůze uvědomili, že nejsme pány na této planetě, že jsme jen malým kolečkem v obrovském soukolí. Bylo děsivé, co naše obec prožila.


V říjnu roku 1999 se dohodli starostové obcí Ledec, Bělče, Blešna, Jeníkovic, Jílovic, Očelic, Vysokého Újezda a Třebechovic na vytvoření dobrovolného svazku obcí, které tvoří „Mikroregion Třebechovicko“. V září tohoto roku se budova bývalé obecní školy v Klášteře stala novým domovem pro osm klientek z ÚSP Opočno, které si tak mohly vyzkoušet nezávislý život uprostřed společnosti. Klientky se za podpory čtyř zaměstnanců ústavu starají o svoji domácnost – samy si vaří, perou i uklízí. Postupem času své schopnosti a dovednosti vylepšily natolik, že jim zbývá čas i na realizaci svých zájmů, koníčků a účastní se společenského života v obci a okolí.


Roku 2002 byl do čela obce zvolen Mgr. Václav Odl. V roce 2003 byla dokončena výstavba bytového domu o sedmi bytech, v němž také sídlí i obecní úřad.


Bytový dům

Dne 30. června 2003 měla obec tři sta devět obyvatel, z toho Ledce dvě stě třicet pět, Újezdec třicet dva a Klášter n. D. čtyřicet dva.


Roku 2004 se narodily v obci dvě děti, zemřelo pět spoluobčanů. Bylo založeno dětské hasičské družstvo. Začala oprava cest na Stránce.


V roce 2005 se narodilo pět dětí, zemřeli čtyři lidé. Do obce byl zaveden bezdrátový internet. Byla dokončena výstavba cest na Stránce, téhož roku v prosinci proběhla její kolaudace.


V červnu 2006 se koná první sjezd rodáků obce. Obec má tři sta osm obyvatel.


Rodáci

Rok 2007 – obec je převedena z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové. V lednu OÚ zorganizoval hromadnou výměnu občanských průkazů. Celý rok byl velmi teplotně nadprůměrný od r.1771 to byl nejteplejší rok za 230 let. Jubilejní 30 ročník známé Ledecké lávky.Uspořádán obecní výlet do Liberce. Obec měla 366 obyvatel. Narodilo se 5 dětí sňatek uzavřeli4 páry, zemřeli 3 spoluobčané.


Rok 2008 - v průběhu roku byla uspořádána spousta kulturních,sportovních i společenských akcí - nohejbaly,malá kopaná,plesy, stolní tenis,vítání občánků,koncert Opočenky, Výlet do Ohnišova a na podzim na Macochu,a spousta hasičských závodů kde nám největší radost dělají děti. Narodilo se 6 dětí, sňatek uzavřeli 2 páry a zemřelo 5 spoluobčanů.


Rok 2009 – zaměřeny, vytyčeny a zasítěny parcely pro nové domky v „Šilhavce“. Na OU bylo zřízeno stanoviště CZECH POINT. Uskutečněna spousta tradičních i netradičních akcí např. pálení čarodějnic, diskotéky u koupaliště, hasičské závody, drakiáda, obecní výlet do Plzně, brigády na úpravu hřiště ,výtvarná soutěž, zpívání u stromu aj.


Parcely v Šilhavce před výstavbou RD

2010 - nejvýznamnější akcí tohoto roku bylo druhé setkání rodáků. Pronájem prodejny od 1.dubna, znovuzprovoznění pohostinství "U Šárovce" (23.12). Počátek výstavby 3 rodinných domů na nových parcelách v „Šilhavce“. 15.-16.října – volby do obecního zastupitelstva, starostou byl 8.11.zvolen pan Milan Dědek. Konec roku chladný, od 26.11.sníh. Narodili se 3 děti. sňatek uzavřel 1 pár a zemřeli 3 občané.