Rychlé informace
Úřední hodiny OÚ

ČT od 18:00 do 20:00

Kontakt

494 627 129  

obec@ledce.cz


602 201 806   starosta

602 119 747   místostarostka

Adresa

Obec Ledce

Ledce 77

p. České Meziříčí

517 71

Napište námknnledce

CZECHPOINT - datová schránka

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.

Podání žádosti o zřízení datové schránky
Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů. Činností, které budou prováděny na Czech POINTu, bude více a budou spuštěny v následujících měsících. Jedná se o tyto agendy:

  • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
  • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
  • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
  • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
  • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
  • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM(Tyto agendy jsou do doby, než budou na Czech POINTu spuštěny, prozatím přístupné jen z administrační části webového portálu ISDS, kam se mohou oprávněné osoby přihlásit a potřebné úkony provést.)

* Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek

(Informace pro případné žadatele: tuto žádost nelze vyřídit před 1. 1. 2010.)

Poplatky na kontaktních místech Czech POINT
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů - formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, které stojí 200,- Kč.

Zprovoznění zbývajících agend ISDS na kontaktních místech Czech POINT
V následujících týdnech dojde na kontaktních místech Czech POINT ke zprovoznění dalších agend ISDS. Všem provozovatelům kontaktních míst byl zaslán e-mail s podrobnějšími informacemi.

Jedná se o následující agendy:

- Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
- Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
- Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
- Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS
- Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
- Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
- Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
- Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek (pozor, tuto žádost lze podat již v průběhu roku 2009, ale nelze jí vyhovět před 1.1.2010 - od tohoto data zákon umožňuje elektronickou výměnu dokumentů prostřednictvím datových schránek mezi vyjmenovanými subjekty).